Linux Engineer 202
LPIC 202

Скопје
Аплицирај
Број на часови
32
Цена на курсот
500 ЕУР

LPIC-2: Linux Engineer

LPIC-2  е втората сертификација во Linux професионалната програма за сертификација на LPI. LPIC-2 ја валидира способноста на кандидадот да администрира мали до средни големини на мрежи.

Кандидатот мора да поседува активна LPIC-1 сертификација за да се стекне со LPIC-2 сертификација.

Linux Advanced System and Network Administration (LPIC Exam 202) 

За време на оваа обука ќе научите:

 • Како да конфигурирате web services
 • Како да конфигурирате file sharing (SAMBA, NFS)
 • Network client management (DHCP, PAM, LDAP client)
 • Како да конфигурирате email services
 • Advanced networking/security
 • Troubleshooting

Овој курс ги подготвува учениците за LPIC Exam 202.


Содржина на курсот

Оваа обука се фокусира на следните 7 клучни области:

 • Domain Name Server
 • Web Services
 • File Sharing
 • Network Client Management
 • E-Mail Services
 • System Security
 • Troubleshooting

Лице за контакт

Ирена Ивановска
Раководител на Linux Training Department
+389 70 246 146, секој работен ден 9:00-17:00

Потребни предзнаења

Кандидатот мора да поседува активна LPIC-1 сертификација за да се стекне со LPIC-2 сертификација, но LPIC-1 и LPIC-2 испитите може да се полагаат по кој било редослед.

Сертификат: LPIC-2: Linux Engineer

Доколку успешно ги положите испитите 201 и 202, ќе се стекнете со меѓународно призната LPIC-2: Linux Engineer сертификација.

Практични вежби

Слушателите ќе прават вежби на CentOS дистрибуција, која е целосно коматибилна со RedHat, Scientific Linux, Fedora и многу други Linux дистрибуции. Моменталната CentOS верзија е 6.5. Исто така, учениците ќе користат Debian дистрибуција за задачи поврзани со Debian (верзија 7.4.0).

Начин на плаќање

 • Уплата во готово со уплатница или дебитни картички
 • Уплата на рати со кредитни картички
 • Уплата на рати без камата со кредитни картички на Стопанска Банка
 • Уплата на фактура