Визија и мисија

Вредности

 • Нашите клиенти се секогаш на прво место
 • Иновативност
 • Знаење
 • Вредно работење
 • Етика
 • Креативност
 • Еден тим
 • Одличен квалитет

Визија

 • Испорачување услуги кои ги надминуваат очекувањата на нашите клиенти
 • Присуство на глобалниот пазар
 • Обезбедување на супериорна едукација
 • Секогаш во тек
 • Имплементација на високи стандарди
 • Постојано воведување иновации

Мисија

 • Скалабилна обука, секогаш во согласност со развојот на информационата технологија.
 • Партнер на најголемите светски компании со развиени курикулуми за учење
 • Следење на трендот на сертификација и вклучување во сите нови меѓународни мрежи за сертифицирање од областа на компјутерската едукација, но и од други области
 • Проширување на областите на едукација, со динамика диктирана од развојот на општеството (пример обука од областа на менаџментот)
 • Освен компјутерската едукација развивање нови сервиси и услуги за своите клиенти, како на пример е-поддршка и IT консалтинг

Стратегија

Компјутерската едукација во Семос Едукација се спроведува преку организирани курсеви водени од инструктор (предавач или тренер).
Курсевите се поделени на три дела, со што се опфатени три целни групи:

 • курсеви за деца
 • курсеви за возрасни со професија различна од IT професијата (end-user курсеви)
 • курсеви за IT професионалци
 • академии

Курикулумите за курсевите за деца и end-user курсевите се организирани и развивани од експерти-предавачи вработени во Семос Едукација.
Курсевите за IT професионалци се спроведуваат според сертифицирани курикулуми од односните вендори (пр. Microsoft, Adobe, Autodesk ), а Семос Едукација ги поседува сите сертификати и услови потребни за спроведување на таков вид на курсеви.
Целокупната инфраструктура, неопходна за спроведување на курсевите се развива со динамика како и развојот на курсевите и секогаш е во функција на успешното и ефектно изведување на обуката.
Главна задача на Семос Едукација со развивањето на широката палета на курсеви е да опфати што поголем број на слушатели. Исто така посебен акцент е ставен и на соработката со фирмите за организирање на прилагодена обука за нив, согласно нивните потреби и нивниот интерен развој. Тоа би значело дека Семос Едукација би претставувал сервис за едукативна поддршка на фирмите во РМ.